default logo

Sluttrapport eCampus

eCampus-programmet er avsluttet (oppdatering om tjenester og anskaffelser kunngjøres på https://www.uninett.no/dlm ) eCampus sluttrapport eCampus report 2012-2016 (engelsk versjon) Rapporten er en oppsummering av situasjonen for IKT i høyere utdanning, basert på erfaringer fra eCampus

Evaluering: eCampus med god måloppnåelse

NIFU har på oppdrag fra UNINETT gjennomført en evaluering av eCampus-programmet eCampus med god måloppnåelse Evalueringsrapporten viser at eCampus har nådd målene sine, men peker også på flere områder der det enten er behov for videre arbeid eller der innsatsen kunne vært styrket. eCa

IKT-strategi for utdanning

Arbeidsgruppa for IKT-strategi har no sendt sitt framlegg til IKT-strategi for utdanning til Kunnskapsdepartementet. Dei legg vekt på digitalisering som verkemiddel for å fornya læringsprosessar, og kjem med ei rekkje framlegg til tiltak Konkurransearena for fornying av utdanningspros

Media and Learning ’16

9-11 Mars ble Media and Learning, en konferanse som fokuserer på media i læring (Big surprise) avholdt i Brüssel. UNINETT deltok på konferansen.   Første dag var viet til såkalte pre-conference workshops, og alle UNINETTs utsendte deltok på den som hadde temaet ‘Use of video in h

Status eCampus uke 4; digital eksamen m.m.

Erfaringsseminar om digital eksamen 25-26. januar ved Høgskolen i Bergen Arbeidssamling om digitalisering av nasjonale deleksamener 27. januar, diskuterte arbeidsflyt og muligheter for digital vurdering Publisert risikovurdering ved digital eksamen Erfaringsoverføring fra prosjektarbe

Status eCampus uke 2; erfaringsseminar m.m.

Forberedelser til nasjonalt erfaringsseminar om digital eksamen i Bergen 25 og 26. januar Mandat for arbeidet med digitalt læringsmiljø godkjent, prosjektplan er planlagt klar i løpet av januar. Presentasjon om video brukt i undervisning for en studentgruppe på NTNU onsdag 13. januar

Status eCampus uke 50; webinar m.m.

Innlegg på webinar om digital eksamen for svenske universiteter, med orientering om det nasjonale fellesarbeidet i Norge. Høringsfristen på fagspesifikasjonen om integrasjon for digital eksamen gikk ut 20.11. Det kom svært få innspill. Revidert versjon i samsvar med innspillene vil bl

Status eCampus uke 46; SUHS m.m.

eCampus deltok på SUHS-konferansen 4. og 5. november Workshop for administrativt og faglig blikk på digital eksamens risiko- og sårbarhetsanalyse på NTNU mandag 10. november. Mange ulike risikofaktorer ble tatt opp, og det blir et videomøte i nær framtid for å sluttføre innspillene. D

Endring i sikte

SUHS (Systemer i UH-Sektoren)-konferansen fant sted 4-5. november i Trondheim. eCampus var til stede både med en større stand med de nasjonale felles-tjenestene og som deltagere på eget spor om digitalt læringsmiljø. SUHS-konferansen har vært, er og vil fortsette å være, en viktig møt

Fremtidens digitale læringsmiljø

På SUHS-konferansen i 2014 lanserte UNINETT planer om å lage en rapport som beskriver fremtidens digitale læringsmiljø. I Januar 2015 ble det dannet en gruppe med representanter fra norsk UH-sektor som skulle bidra i dette arbeidet. Gruppen var sammensatt av en rekke ressurspersoner i